Strona główna Wyślij email Mapa witryny
http://www.bs.osno.sgb.pl/ https://ebank.bsosno.pl/
Placówki bankoweBank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
Centrala
ul. Bolesława Chrobrego 5
69-220 Ośno Lubuskie
e-mail: centrala@bsosno.sgb.pl
tel. / fax: 95 757 60 76
               95 757 74 80
               95 757 74 90

godziny otwarcia placówki:
Pn - Pt w godzinach:  8.00 - 15.45

 
Aktualności
Oferta pracy Inspektor ds. Informatyki

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuski zatrudni pracownika na okres próbny, na stanowisko

Inspektor ds. Informatyki

Miejsce pracy:

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuski, ul. B. Chrobrego 5, Ośno Lubuskie

Nowa strona Internetowa Banku

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w najbliższych tygodniach Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim planuje zmianę wyglądu szaty graficznej strony internetowej Banku. 
Dzięki  wprowadzonym zmianom poruszanie się po stronie Banku oraz dostęp do informacji  będzie dla Państwa łatwiejszy i szybszy.

Nowa wersja Aplikacji mobilnej "Nasz Bank"

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 14 lipca 2021 r. (środa) umieszczono w sklepie Google Play nową wersję Aplikacji mobilnej Nasz Bank (1.10.0) - Android, która wprowadza następujące funkcjonalności:

 

Dołącz do grona udziałowców  

Banku Spółdzielaczego w Ośnie Lubuskim!

UDZAILOWIEC FB

 
Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku w Ośnie Lubuskim  może być:
• osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna
Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
Deklaracja zawiera:
• w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP,    numer PESEL,
• w przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, numer REGON. 


Członek Banku ma obowiązek:

• wnieść wpisowe w wysokości 10 zł oraz zadeklarować i wnieść:
a) osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
b) osoba prawna co najmniej 1 (jeden) udział.
• Wysokość jednego udziału wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).
Członek Banku może posiadać maksymalnie udziały w wysokości nie większej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obejmowania udziałów w Banku przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, Bank Zrzeszający oraz BFG. Obejmowanie udziałów nadobowiązkowych przez pozostałe podmioty, inne niż wskazane powyżej, o równowartości wyższej niż 5% funduszu udziałowego wymaga zgody Zarządu Banku oraz Systemu Ochrony SGB ( zgodnie ze statutem Banku istnieje ryzyko nieotrzymania dywidendy oraz ryzyko wstrzymania udziałów)
• przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
• dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
• zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji,    o której mowa w § 6 ust. 7 w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.

• uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów

Członkostwo w naszym banku daje Ci wiele korzyści! Jako udziałowiec masz prawo:

• do brania udziału w Zebraniach Przedstawicieli oraz Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
• do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach  określonych w Statucie,
• do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
• do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
• do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
• do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
• do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
• do udziału w nadwyżce bilansowej,
• do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

 

Członkostwo ustaje na skutek:

1. wystąpienia z Banku,
2. wykreślenia z rejestru członków,
3. wykluczenia,
4. śmierci członka Banku. 

 

icon Statut Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

BS Ośno Lubuskie © 2010, wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie, Alma SA 2010