Strona główna Wyślij email Mapa witryny
http://www.bs.osno.sgb.pl/ https://ebank.bsosno.pl/
Placówki bankoweBank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
Centrala
ul. Bolesława Chrobrego 5
69-220 Ośno Lubuskie
e-mail: centrala@bsosno.sgb.pl
tel. / fax: 95 757 60 76
               95 757 74 80
               95 757 74 90

godziny otwarcia placówki:
Pn - Pt w godzinach:  8.00 - 15.45

 
Aktualności
Ostrzeżenie przed oszustwami


Szanowni Państwo,

Z uwagi na zwiększoną liczbę sytuacji w której klient padł ofiarą manipulacji mającą na celu kradzież z rachunku bankowego.

Ważny komunikat dla Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

proszę o zapoznanie się z treścią poniższego moratorium.

icon TREŚĆ MORATORIUM

Ważny komunikat dla Przedsiębiorców

WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SKORZYSTALI Z POMOCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ PFR

WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SKORZYSTALI Z POMOCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ PFR

 

 

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

 

 •  Dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
  • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

          albo

  • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

          albo

  • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

albo

 • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

 

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu

(https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

 

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

 • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

           lub

 • w formie elektronicznej na e-maila bankowego – podpisanych podpisem kwalifikowanym,

 Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

 

 

RODZAJE DOKUMENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UWAGA: jeśli osoba, która w imieniu podmiotu złożyła Wniosek/Odwołanie jest wpisana w KRS i uprawnienie dla tej osoby do samodzielnej reprezentacji tego podmiotu na dzień złożenia Wniosku/Odwołania wynika z odpisu pełnego z KRS -  do potwierdzenia reprezentacji podmiotu wymagane jest dostarczenie wyłącznie pełnego odpisu z KRS potwierdzającego umocowanie do reprezentacji na datę złożenia Wniosku/Odwołania

Jednoosobowa działalność gospodarcza

1.  Jeśli Umowa została zawarta samodzielnie przez właściciela firmy

 • wydruk (wyciąg) z CEIDG wygenerowany na datę jego dostarczenia do banku.

2. Jeśli Umowa została zawarta przez osobę umocowaną (pełnomocnika) w imieniu właściciela firmy:

Spółki cywilne

 • Wydruk (wyciąg) z CEIDG wraz z całą historią zmian (zaistniałą po dacie zawarcia Umowy – dotyczy wyłącznie Pełnomocnictwa; dla Oświadczeń wyciąg z CEIDG aktualny na datę złożenia Oświadczenia) dla każdego ze wspólników. W przypadku, gdy jednym ze wspólników jest spółka osobowa lub kapitałowa, wymagany jest pełny odpis KRS dla tego wspólnika
 • Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

W przypadku spółek cywilnych:

 • Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Pełnomocnictwa
 • Oświadczenie musi byś podpisane przez wszystkie osoby lub podmioty będące wspólnikiem spółki w momencie podpisywania Oświadczenia

Przy czym, jeśli wspólnikiem jest spółka osobowa lub kapitałowa, to Pełnomocnictwo/Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji tego wspólnika zgodnie z KRS.

Spółki osobowe i kapitałowe

 • Odpis z KRS - aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza).
 • Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

Inne    (o ile są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców)

 • Odpis z KRS (rejestr przedsiębiorców) - aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do banku (jeśli data ta jest późniejsza).
 • Pełnomocnictwo lub Oświadczenie.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Dokument podpisany wyłącznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG zgodnie z zasadami reprezentacji. 

 • Ważne: Data poświadczenia notarialnego lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych musi być datą sprzed daty zawarcia Umowy Subwencji Finansowej.

W przypadku, jeśli różni pełnomocnicy zawierali różne Umowy/składali różne Odwołania w imieniu Beneficjenta – dla każdego z Pełnomocników musi być wystawione osobne pełnomocnictwo, obejmujące czynności tego Pełnomocnika i musi odpowiednio zawierać daty: dla Umowy Subwencji Finansowej – data sprzed zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, dla Odwołania – data sprzed jego złożenia.

Dopuszcza się, aby jedno Pełnomocnictwo lub Oświadczenie obejmowało swoim  zakresem wiele czynności (zawarcie Umowy/Umów, złożenie Odwołania/Odwołań).

 

 

OŚWIADCZENIE

 • Dokument podpisany wyłącznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG zgodnie z zasadami reprezentacji.
 • Ważne: Jeśli w danym momencie brak Pełnomocnictwa podpisanego przed datą zawarcia Umowy, należy złożyć Oświadczenie z datą bieżącą (późniejszą niż data zawarcia Umowy lub Odwołania).

W przypadku jeśli odpowiednio Umowa Subwencji Finansowej/Odwołanie/Odwołania były składane w imieniu Beneficjenta przez różne osoby – wystarczy jedno Oświadczenie, obejmujące wszystkie te czynności. Data na oświadczeniu powinna być późniejsza od daty ostatniego złożonego Odwołania (powinna odpowiadać dacie bieżącej faktycznego terminu złożenia Oświadczenia).

Dopuszcza się, aby jedno Pełnomocnictwo lub Oświadczenie obejmowało swoim  zakresem wiele czynności (zawarcie Umowy/Umów, złożenie Odwołania/Odwołań).

Wzór Pełnomocnictwa lub Oświadczenia można pobrać tu.

Potwierdzenie podpisu mocodawcy na Pełnomocnictwie lub Oświadczeniu – odbywa się wyłącznie:

 • w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (prosimy o przekazywanie dokumentów w plikach pdf )
 • w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi - do banku składany/przesyłany oryginał


Dokumenty powinny wpłynąć do banku nie później niż 31 grudnia 2020 r.

BS Ośno Lubuskie © 2010, wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie, Alma SA 2010